Join AMATA to Make a Difference

Head Chef

Company:
AMATA Corporation PCL
Location:
AMATA Bangkok Office

Key Responsibilities:

 • ออกแบบเมนูอาหารเพื่อรับรองแขก และเพื่องานสำคัญต่างๆ ของบริษัท
 • ควบคุมดูแลและบริหารการจัดการภายในครัวทั้งหมด
 • จัดหาและสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
 • ประกอบอาหารสำหรับการเลี้ยงรับรองแขก และงานสำคัญต่างๆ
 • ตรวจสอบเอกสารการซื้อของและอนุมัติค่าใช้จ่ายงานเลี้ยง
 • ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดเตรียมอาหารสำหรับงานเลี้ยง

Qualifications:

 • มีความชำนาญในการประกอบอาหารยุโรป และมีความสามารถในการทำอาหารไทย
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมหรือร้านอาหารชั้นนำมากกว่า 10 ปี

How to Apply:

Please submit your resume to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Start building the Future
with Amata

Email us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+66
  Attach Your CV*
  Browse Files
  Message

  Accept our Recruitment Privacy Policy Notice

  Submit