บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดหา บำบัด จ่ายน้ำ และบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งในประเทศไทยและเวียตนาม

วิสัยทัศน์ของ อมตะ วอเตอร์ คือ พัฒนาและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดยจัดให้มีความมั่นคงทางน้ำ ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นใส่ใจเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของน้ำ โดยต้องใช้น้ำและพลังงานในกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องใช้น้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในปี พ.ศ. 2548 พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประสบปัญหาภัยแล้งครั้งใหญ่ ส่งผลให้อมตะตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการน้ำอย่างเหมาะสม อมตะเป็นบริษัทแรกๆในประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงข้อดีของการนำน้ำเสียกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพิ่มเติมแทนที่แหล่งน้ำจากธรรมชาติ นับแต่นั้นมา อมตะได้พัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต บริษัทมุ่งเน้นที่การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับสิ่งแวดล้อม หลักการบริหารจัดการน้ำของอมตะตั้งอยู่บนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการนี้เรียกว่า 3 R's: Reduce, Reuse and Recycle (ลด ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล)

ในแต่ละวัน ลูกค้าของอมตะจะใช้น้ำโดยประมาณ 54,000 ลบ.ม. ซึ่งปัจจุบันโรงบำบัดน้ำเสียของอมตะจะรวบรวมและบำบัดน้ำเสียได้ 35,700 ลบ.ม. ต่อวัน หรือเท่ากับ 13 ล้านลบ.ม. ต่อปี  โรงหมุนเวียนน้ำเสียจะดึงน้ำเสียกลับคืนมาด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส  (RO) ซึ่งจะช่วยลดความต้องการน้ำจากแหล่งน้ำจืดได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ น้ำเสียที่เหลือจะใช้ในการรดน้ำพื้นที่สีเขียวและใช้ในกระบวนการทำความเย็นในโรงไฟฟ้า ผลลัพธ์ที่ได้คือไม่มีน้ำเสียไหลออกนอกระบบะลงสู่คลองสาธารณะเลย

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ยังได้สร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำอุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานและสถาบันที่สนใจเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมตามหลัก 3Rs และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

อมตะยังได้นำระบบจัดการน้ำเหล่านี้มาใช้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะในประเทศเวียตนามอีกด้วย ซึ่งจะดำเนินการเช่นนี้ต่อไปพร้อมกับการขยายนิคมอุตสาหกรรมของอมตะทุกแห่งในอนาคต โดยมีเป้าหมายคือการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในขณะที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

แผงโซล่าลอยน้ำ

เมื่อช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2563 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนหลายโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้ง สองแห่งในประเทศไทยซึ่งก็คืออมตะซิตี้ ชลบุรีและ อมตะซิตี้ ระยอง จนเสร็จสมบูรณ์ โครงการเหล่านี้ซึ่งประกอบด้วยแผงโซล่าเป็นทั้งแบบลอยน้ำและแบบติดตั้งบนพื้นดิน โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมากถึง 2,152 กิโลวัตต์ต่อยอดรวมพลังงานสีเขียวของอมตะ โครงการที่อมตะสร้างขึ้นเพิ่มเติมล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มด้านพลังงานสีเขียวระยะยาวที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โครงการแผงโซล่าลอยน้ำได้ถูกนำไปใช้งานบนอ่างเก็บน้ำของอมตะภายในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะเอง

อมตะกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยโครงการแผงโซล่าลอยน้ำอีกหลายโครงการซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในปีนี้ เมื่อโครงการเหล่านี้เริ่มดำเนินการแล้ว พลังงานสะอาดทั้งหมดของอมตะจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2,747.09 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes