• สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้น

  • สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้น

  • สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้น

  • สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเป็นไปได้อันน่าตื่นเต้น

ทุกธุรกิจต้องการฐานดำเนินธุรกิจ และหากคุณกำลังมองหาสถานที่ตั้งหรือขยายฐานการผลิตของคุณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อมตะมีคำตอบให้คุณ

อมตะก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2532 เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอกชนชั้นนำของโลก หรือที่เราเรียกกันว่า 'เมืองอุตสาหกรรม'

เราเชี่ยวชาญในการวางแผน พัฒนา บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม บริษัทไม่เพียงมุ่งมั่นจัดหาทำเลทีมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังพัฒนาพื้นที่โครงสร้างให้มีความครบครันทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริการที่หลากหลาย คุณมีตัวเลือกมากมายในการจัดหาที่ดินและสร้างโรงงานซึ่งอาจขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมีโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ

ปัจจุบันมี

11 โครงการ

และมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างวางแผน (ประเทศไทย เวียดนาม สปป.ลาว พม่า)

มีพื้นกว่า

150 ตร. กม.

ที่พัฒนาแล้ว (รวมทุกนิคม)

มีผู้เช่ามากกว่า

1,500 ราย

ในเขตอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม (รวมทุกนิคม)

มีคนทำงานมากกว่า

350,000 คน

รวมทุกนิคม

มีบริษัทย่อย

43 ราย

ในกลุ่มอมตะ

นโยบายความยั่งยืนของอมตะ

    

อมตะมุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจและเศรษฐกิจสังคมเติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันอย่างดีระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการใช้ทรัพยากรจำนวนมากเสมอ จึงส่งผลกระทบในเชิงบวกและลบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินงานอย่างเคร่งครัดตามปรัชญา “ALL WIN” ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

มุ่งมั่นสร้างพลังงานสะอาดเพื่อเมืองคาร์บอนต่ำ

สร้างขีดความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการดูดซึมก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานของบริษัท และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

พัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทและสร้างมูลค่าเพิ่ม

สร้างคุณค่าสู่สังคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง รวมถึงการตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ALL WIN

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเรา

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes