ตารางระยะทาง

ระยะทางจาก
 ย่างกุ้ง
ติละวา
47 กม.
ใจกลางกรุงย่างกุ้ง
34 กม.
สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดอน
29 กม.
ท่าเรือย่างกุ้ง (ท่าเรือแม่น้ำ)
33 กม.
อุตสาหกรรมที่ควรลงทุน
ผลิตภัณฑ์โลหะ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์พลาสติค อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค ขนส่งและคลังสินค้า อุตสาหกรรมเบา ฯลฯ

ทำไมต้องเลือกพม่า?

มีแรงงานปริมาณมาก
มีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
ตลาดภายในประเทศมีความน่าสนใจ
มีประชากรมากกว่า 60 ล้านคน
ทำเลยุทธศาสตร์
ไม่เพียงแค่เข้าถึงตลาดภายในประเทศได้ แต่ยังไปสู่ตลาดอื่น ๆ เช่นตลาดจีนและตลาดอินเดียได้ด้วย
ทำเลต้นแบบสำหรับโรงงานผลิตดาวเทียม
รองรับการดำเนินงานที่มีอยู่ในประเทศภูมิภาคอาเซียน
นโยบายการลงทุน
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการลงทุนให้ดีขึ้น

สิทธิประโยชน์ในการลงทุน

การยกเว้นและลดหย่อนภาษี (กฎหมายบริษัทบทที่ 18 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

74. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสหภาพจึงอนุญาตให้มีการลงทุนในภาคส่วนที่จำเป็นต้องพัฒนารวมถึงเพื่อพัฒนาตามสัดส่วนของภูมิภาคและรัฐ พิจารณาแล้วอาจให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีหนึ่งรายการขึ้นไปหากผู้ลงทุนยื่นขอยกเว้นหรือผ่อนผันในรายการดังกล่าว

75. (ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นภาษีเงินได้นั้น กำหนดให้ภูมิภาคที่พัฒนาน้อยเป็นพื้นที่โซน (1) ภูมิภาคที่พัฒนาระดับปานกลางเป็นพื้นที่โซน (2) และภูมิภาคที่พัฒนาแล้วเป็นพื้นที่โซน (3) คณะกรรมาธิการได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ออกประกาศและอาจให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกิจกรรมการลงทุนในพื้นที่โซน (1) เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 7 ปีโดยรวมปีที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกิจกรรมการลงทุนในพื้นที่โซน (2) เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปีโดยรวมทั้งปีที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ และยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกิจกรรมการลงทุนในพื้นที่โซน (3) ต่อเนื่อง 3 ปีโดยรวมทั้งปีที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ด้วย *ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ เป็นโครงการที่จัดอยู่ในพื้นที่โซน 3

(ข) คณะกรรมาธิการได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้เปลี่ยนแปลงการกำหนดเขตพื้นที่เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับการพัฒนาของภูมิภาคนั้น

(ค) การยกเว้นภาษีเงินได้จะอนุมัติเฉพาะภาคส่วนที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้เป็นภาคส่วนที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น

77. คณะกรรมาธิการอาจพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรและภาษีภายในอื่น ๆ แก่ผู้ลงทุนในกรณียื่นคำร้องต่อไปนี้ (ก) ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรหรือภาษีภายในอื่น ๆ หรือทั้งสองอย่างในเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบเครื่องจักร อะไหล่ ชิ้นส่วน วัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น และวัสดุที่ใช้ในธุรกิจซึ่งนำเข้าตามความจำเป็นจริงในระหว่างช่วงการก่อสร้างหรือในช่วงเตรียมการลงทุน

(ข) ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรหรือภาษีภายในอื่น ๆ หรือทั้งสองอย่างสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ดำเนินการโดยธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งออกเพื่อใช้สำหรับผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

(ค) ขอคืนภาษีศุลกากรหรือภาษีภายในอื่น ๆ หรือทั้งสองอย่างสำหรับวัตถุดิบนำเข้าและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (ง) หากคณะกรรมการเห็นชอบให้เพิ่มปริมาณการลงทุนและมีการขยายการลงทุนในช่วงระยะเวลาอนุญาตลงทุน จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรหรือภาษีภายในอื่น ๆ หรือทั้งสองอย่างในเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ วัสดุที่ใช้ในธุรกิจ และวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ซึ่งนำเข้ามาเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในการขยายธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ

78. คณะกรรมาธิการอาจพิจารณาให้ยกเว้นและลดหย่อนภาษีดังต่อไปนี้แก่ผู้ลงทุนตามความจำเป็นในกรณียื่นคำร้องดังต่อไปนี้:

(ก) ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ หากมีการนำกำไรที่ได้รับจากการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองกลับไปลงทุนในการลงทุนดังกล่าวหรือในกิจกรรมการลงทุนที่คล้ายคลึงกันภายในหนึ่งปี

(ข) สิทธิในการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อใช้ในการประเมินภาษีเงินได้หลังคำนวณค่าเสื่อมราคาดังกล่าวตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยใช้อัตราค่าเสื่อมราคาที่น้อยกว่าอายุของเครื่องจักร อุปกรณ์ อาคารหรือสินทรัพย์ทุนที่ใช้ในการลงทุน
(ค) สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายจากเงินได้พึงประเมิน โดยค่าใช้จ่ายนั้นต้องเกิดขึ้นจากการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนที่ดำเนินการภายในสหภาพและจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสหภาพ

สิทธิในการใช้ที่ดิน (กฎหมายบริษัทบทที่ 18 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

50. (ก) นักลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตหรือการรับรองตามกฎหมายนี้มีสิทธิได้รับการเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างระยะยาวจากเอกชนหรือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐที่ดำเนินการโดยรัฐบาล หรือรัฐบาล ตามข้อกำหนดในการลงทุน ผู้ลงทุนที่เป็นพลเมืองอาจลงทุนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตนเองได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข) ผู้ลงทุนจากต่างประเทศอาจเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือจากเจ้าของที่ดินหรืออาคารที่เป็นภาคเอกชน ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตหรือการรับรองจากคณะกรรมการ จนถึงระยะเวลา 50 ปีตามกำหนด

(ค) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในสิทธิการใช้ที่ดินหรืออาคารหรือสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าที่ดินหรืออาคารที่ได้รับอนุญาตตามอนุมาตรา (ข) คณะกรรมการอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินหรืออาคารดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 10 ปี และต่อเนื่องต่อไปอีก 10 ปี (ง) ผู้ลงทุนต้องจดทะเบียนสัญญาเช่าที่ดินที่สำนักงานทะเบียนโฉนดที่ดินตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียน (จ) รัฐบาลอาจมอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์มากขึ้นในการเช่าที่ดินและการใช้ที่ดินแก่นักลงทุนชาวพม่า (ฉ) คณะกรรมการต้องให้สิทธิในการเช่าที่ดินหรืออาคารและสิทธิการใช้ที่ดินตามกฎหมายนี้เป็นระยะเวลานานขึ้นแก่นักลงทุนที่ลงทุนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดรวมถึงพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสหภาพทั้งหมดซึ่งมีการเสนอผ่านรัฐบาลและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาพม่า (Pyidaungsu Hluttaw)

* ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ให้เช่าที่ดินในระยะเวลาสูงสุด 50 ปีพร้อมตัวเลือกขยายระยะเวลาเช่าเพิ่มอีก 10+10 ปี

สาธารณูปโภคแวดล้อม

 • เมืองย่างกุ้ง

  ย่างกุ้งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่ารวมถึงเคยเป็นเมืองหลวงจนถึงปี พ.ศ. 2549 มีประชากรมากกว่า 7 ล้านคน
 • ท่าเรือแม่น้ำย่างกุ้ง

  ท่าเรือย่างกุ้งเป็นท่าเรือสำคัญของพม่า ซึ่งมีการดำเนินการส่งออกนำเข้าของประเทศถึงประมาณ 90%
 • สนามบิน

  พม่ามีสนามบินนานาชาติ 3 แห่งและสนามบินภายในประเทศ 30 แห่ง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง (RGN) เป็นสนามบินที่พลุกพล่านและใหญ่ที่สุดในพม่าโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 ล้านคนต่อปี
 • เนปิดอว์

  เนปิดอว์เป็นเมืองหลวงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes