การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อมตะมุ่งมั่นพัฒนาเมืองสมบูรณ์แบบที่สร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ บนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Corporate Sustainability Management

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ด้วยลักษณะของธุรกิจเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “ALL WIN” ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดมา มุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes