โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ จากทุกภาคส่วนในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ จากทุกภาคส่วนในองค์กร จึงกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง บริษัทฯ เชื่อว่าการมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง จะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

บริษัทฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีโครงสร้างการบริหารความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ (AMATA Sustainable Development Committee) ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่าง ๆ และคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ (AMATA Sustainable Development Working Committee) ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่ายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้การกำกับดูแลและติดตามงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

การดำเนินงานเพื่อความที่ยั่งยืนภายในบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการติดตาม และพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก แนวโน้ม และทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนนำความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับมือหรือตอบสนองกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

คณะกรรมการบริษัท

 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • พิจารณาให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร

 • ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

 • ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัท

คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ทบทวนและประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • ดำเนินการตามกระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

 • ริเริ่มโครงการ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในทุกด้าน

 • ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนความรู้ในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่พนักงานทั้งหมดในบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้าน

 • ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลในโครงการต่างๆ

 • จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ด้วยลักษณะของธุรกิจเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในปัจจุบันหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรมและคุณภาพ

มุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานและบริการ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย มุ่งมั่นในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หรือ ธุรกิจใหม่ที่ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐานการจัดการ และแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ และได้ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางกระบวนการหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่สมดุลและยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักปรัชญา “ALL WIN”

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและเกื้อหนุนการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ  บริษัทฯ จึงได้ปลูกฝัง ค่านิยม พฤติกรรม และทัศนคติ ผ่าน “AMATA DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ได้แก่ น่าเชื่อถือวางใจได้ (Dependable) พร้อมให้การตอบสนอง (Responsive) ลองคิดสิ่งใหม่ (Innovative) มองไกลไปข้างหน้า (Visionary) เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ (Efficient) เพื่อเป็นรากฐานในการนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ทำให้บริษัทฯ ได้นำหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับโครงการและกิจกรรมทางธุรกิจให้สร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ในขณะเดียวกัน

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes