อมตะ จัดมอบรางวัล AMATA Best Waste Management Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

Posted on | Business News

อมตะ จัดมอบรางวัล AMATA Best Waste Management Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ โดยบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “การจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน” หรือ AMATA Best Waste Management Awards เพื่อมุ่งเน้นให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  มีการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดตามหลักการ 3Rs ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดกว่า 80 บริษัท โดยมีการแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับเงิน เป็นระดับที่โรงงานต้องมีการปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ระดับทอง เป็นระดับที่โรงงานต้องปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดในระดับเงิน และมีการจัดการพื้นที่จัดเก็บกากอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการยกระดับของโรงงานในมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ระบบ ISO 14001 และ Green Industry level 3 เป็นต้น

ระดับแพทตินั่ม เป็นระดับที่โรงงานต้องผ่านเกณฑ์ในเงื่อนไขของระดับทองทั้งหมด และมีการตั้งเป้าหมายที่จะลดการกำจัดของเสียโดยการฝังกลบ หรือ Zero Waste to Landfill

Photo: Platinum Awards Winner

กว่า 9 ปี แห่งความร่วมมือของการจัดโครงการฯ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่กลุ่มอมตะและผู้ประกอบการได้พยายามดูแลสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชา “ALL WIN” เมื่อเร็วๆนี้

 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes