อมตะ กับความมุ่งมั่นในพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เขียนใน .

 Sept 28s

อมตะ มุ่งมั่นในหลักการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานตามปรัชญา 'All Win' ที่เน้นความสำเร็จอย่างเท่าเทียมกันอย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เรามีแผนในการทำกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ พนักงาน และชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งปกติจะจัดขึ้นในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดยเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ว่างภายในนิคมฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะเป็นนิคมฯที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด

 อมตะมีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันสำคัญของราชวงศ์ วันสิ่งแวดล้อมโลก และวันรักต้นไม้ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กว่าทศวรรษที่ทีมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม (CSR) ของอมตะ ทั้งชลบุรี และระยอง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า 270,000 ต้น

 499A0763s 439312 0s

20230623 093301s 439309 0s

20230727 101234s 439313 0s

Photo: Employees proudly step out of their workspaces to participate in the tree-planting activity

ทุกครั้งที่เรามีการเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เราจะรู้สึกถึงความสุขและความสนุกของพวกเขาในการทำกิจกรรมเป็นพิเศษ" คุณจริยา หอมกรุ่น ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม (CSR) กล่าว

438952 0s

Photo: Ms. Jariya Homkrun, CSR Senior Department Manager at AMATA Thailand, joins the project “Let’s Zero Together” alongside the Industrial Estate Authority of Thailand, to jointly plant mangrove trees

ความมุ่งมั่นของอมตะกับการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการต่อไปสู่อนาคต โดยมีแผนจะขยายพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องทุกปี และถือว่าเป็นกิจกรรม CSR ที่ทุกคนรอคอยที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'Green Heart and Mind' ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก และร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนความสมดุลให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes