อมตะร่วมสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

Posted on | CSR News & Activities

บ่ายวันนี้ (28.08.66) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน และ บจ. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายใต้การดำเนินงานของชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งประกอบด้วยพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคท้องถิ่นรวม 14 หน่วยงาน ได้แก่

1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
2. ชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี
3. เทศบาลตำบลหนองไม้แดง
4. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
6. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
9. บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
10. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
11. บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด
14. โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา

ณ อาคารอมตะ เซอร์วิสเซ็นเตอร์

โดยบันทึกความร่วมมือฉบับดังกล่าวทุกฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ให้เป็น

โรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco & Safety School Model) ที่มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) มีหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยที่เกิดการมีส่วนร่วมให้ครู นักเรียน ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ตัวแทนจากบริษัทเอกชน และเป็นโรงเรียนแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า สามารถจัดการมลพิษได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล อีกทั้งเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยที่ดีภายในสถานศึกษา ด้วย

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes