“อมตะ”คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านความยั่งยืนจากเวที SET Awards 2023

Posted on | Press Releases

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า อมตะ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จากเวที SET Awards 2023 ซึ่งจะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจ มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น ให้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป

499A5529s

Photo: นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA

​รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอมตะในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนา สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงทำให้บริษัททุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสร้างคุณค่าที่สมดุลและยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักปรัชญา “ALL WIN”

​บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ (Perfect City, Smart City) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยสนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) อีกทางหนึ่ง จึงได้บูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งเน้นการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมส่งเสริมกระบวนการเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม และตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “เมืองที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ภายในปี 2583

 

****************************

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: คุณจุติกุล เนตรอรุณ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

โทร.082-891007 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes