การจัดการของเสีย

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (AFS) เป็นผู้ให้บริการจัดการของเสียและจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีและอมตะซิตี้ ระยอง

การให้บริการของบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสนั้นเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ด้วย

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้สร้างโรงคัดแยกขยะ (ATS) ใน อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อรวบรวมและแปรรูปขยะมูลฝอยให้กับทุกบริษัทที่ดำเนินงานในอมตะ

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัดได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการให้บริการการจัดการขยะที่อมตะซิตี้ ระยอง

AFS เก็บรวบรวมเฉพาะของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียทั่วไป เช่น ของเสียจากสำนักงานหรือโรงอาหาร เท่านั้น ในช่วงการระบาด Covid-19 บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญการจัดการขยะติดเชื้อให้บริการจัดการขยะติดเชื้อ

อมตะ สมาร์ท แมนิเฟสท์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อดำเนินการพัฒนาดิจิทัลแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า สมาร์ท แมนิเฟสท์” เพื่อยกระดับระบบการจัดเก็บขยะอัจฉริยะของอมตะ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้มีการลงนามในปี พ.ศ. 2563
แอปพลิเคชันของ SCG คือเครื่องมือแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการธนาคารขยะ ในขณะเดียวกันก็ลดความยุ่งยากในการวางแผนและการขนส่ง จึงสามารถจัดการขยะที่ต้นทางได้ดีขึ้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบวงจรการแปรรูปของเสียได้ตามเวลาจริงตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดกำจัดของเสีย แอปพลิเคชันนี้ สนับสนุนความโปร่งใสและความมั่นใจในการจัดการขยะของอมตะ อีกทั้งยังส่งเสริมแนวทางการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของอมตะ

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes