ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนใหม่ โดยอ้างอิงตามหลักการของ GRI Universal Standards 2021 GRI 3: Material Topics 2021 ประกอบกับการพิจารณาตามแนวทาง Double Materiality และ Multi-stakeholder Approach เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม (Outward Impact) และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ (Inward Impact) ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

บริษัทฯ ได้ทำการบ่งชี้ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ผู้คนและสังคม ตลอดจนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่มีต่อกลุ่มคนเหล่านั้น ทั้งจากการดำเนินงานของบริษัทเองและจากการดำเนินงานของผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ทางธุรกิจ เช่น คู่ค้าและผู้รับเหมา ในกิจกรรมหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยบ่งชี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และประเมินความสำคัญของผลกระทบอ้างอิงตามแนวทาง OECD Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct ทั้งนี้ การบ่งชี้และประเมินความสำคัญของผลกระทบในครั้งนี้กระทำโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนจากภายนอกองค์กร ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยพิจารณาความสำคัญจากความรุนแรง ลักษณะของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และความสามารถในการแก้ไขผลกระทบ  

บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผลกระทบที่สำคัญให้เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Topics) และได้พิจารณาประเด็นเพิ่มเติมจากการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืน ประเด็นสำคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียง ประเด็นที่กำหนดในมาตรฐานและแบบประเมินความยั่งยืนของอุตสาหกรรม และประเด็นที่เป็นข้อกังวลระดับโลก 

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การจัดลำดับความสำคัญของประเด็น

บริษัทฯ นำประเด็นด้านความยั่งยืนที่ระบุได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยอ้างอิงแนวคิดและหลักการ Double Materiality ของ European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)1 ในการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ผู้คนและสังคม รวมถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้คนเหล่านั้น หรือ Impact materiality และระดับความสำคัญของผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวที่มีต่อบริษัทฯ ในด้านการเงินและการสร้างคุณค่าในระยะยาวทั้งจากความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจ หรือ Financial-related sustainability materiality และแสดงลำดับความสำคัญของประเด็นในตาราง Materiality Matrix โดยกำหนดให้  

แกนตั้ง (แกน Y ) แสดงถึง ระดับนัยสำคัญของผลกระทบจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Topics) ที่มีต่ออมตะ  

แกนนอน (แกน X ) แสดงถึง ระดับนัยสำคัญของผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของอมตะ 

และ ขนาดของประเด็น แสดงถึง ระดับความสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อประเด็นต่างๆ 

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญรวมทั้งสิ้น 19 ประเด็น และได้แบ่งประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็น 3 ระดับ ตามความสำคัญของผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯและต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประเด็นที่มีความสำคัญสูงมาก สำคัญมาก และสำคัญปานกลาง จำนวน 12, 6, 1 ประเด็นตามลำดับ โดยประเด็นที่มีความสำคัญสูงมากลดลงจาก 17 ประเด็นจากที่รายงานในปี 2564  ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในปี 2564 ได้ถูกแยกออกเป็นสองประเด็นสำคัญได้แก่ น้ำใช้และน้ำทิ้งของอุตสาหกรรม และการปกป้องและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หลายประเด็นสำคัญในปี 2564 ได้ถูกปรับเปลี่ยนชื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และมีประเด็นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ได้แก่ การบริหารจัดการจราจรและความปลอดภัยทางถนน และเนื่องจากในปีนี้มีการพิจารณาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งพบว่าทุกประเด็นมีผลกระทบที่เชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดให้เรื่องสิทธิมนุษยชนแยกออกเป็นประเด็นหนึ่งดังเช่นปีที่ผ่านมา 

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปี 2565 ได้รับการทบทวนจากคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามลำดับ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เห็นชอบกับกลุ่มประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priorities) ที่ได้คัดเลือกจากประเด็นที่มีความสำคัญสูงมาก เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายขององค์กร กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารจัดการ และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป ทั้งประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอื่น ๆ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้านความยั่งยืน (ESG-related Key Performance Indicators) เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานทั้งระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับโครงการ และเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes