การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้

บริษัทฯ มีกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและได้ดำเนินการทบทวนการระบุ และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเป็นประจำทุกปี โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาจาก 4 เกณฑ์ ได้แก่ ความเกี่ยวข้อง การพึ่งพา ความรับผิดชอบ และอิทธิพล และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับผลกระทบหรืออิทธิพลจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ (Disclosure 102-42)

บริษัทฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนวิธีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  และดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และดำเนินการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงใช้การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า/ผู้รับเหมา คู่ธุรกิจ เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และ คู่แข่งขันการค้า โดยจำแนกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท (Internal/External) และผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม (Indirect Stakeholder) (Disclosure 102-40)

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-43, 102-44)

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes