กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนด กรอบการบริหารความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Compliance) และการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและสังคมอย่างสมดุลและมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนโยบายและกรอบการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนองค์กรของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ มาใช้เป็นประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย เช่น เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ISO , GRI Standards, เกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกด้านให้ดีขึ้น

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes