ความเสี่ยง

ลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการและความยั่งยืนของบริษัทฯ ประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับจากบริษัทฯ จึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ฯ ที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และชื่อเสียงในระดับภูมิภาคและระดับโลก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบันเป็นผู้นำในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และมีเครือข่ายกว้างขวาง รวมถึงคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกันทั่วโลก  จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศของนักลงทุนและกลุ่มลูกค้าในอนาคตได้ 

โอกาส

การที่ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการดึงดูดให้เกิดการซื้อ และการใช้บริการซ้ำ เกิดการแนะนำบอกต่อ และสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้กับบริษัทฯ อันนำมาซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  นอกจากนี้ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดทำให้บริษัทฯ ได้รับทราบทัศนคติและความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง 

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าตามหลักการ “ALL WIN” มาโดยตลอด ความสำเร็จของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการเจริญโตทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความผูกพัน และความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนความสำเร็จทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าดังนี้

การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความสำเร็จของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการเจริญโตทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการสร้างและบริหารความสัมพันธ์ที่ดีผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เพื่อสร้างความผูกพัน และความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนความสำเร็จทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน ในปี 2565 แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดังนี้

1. การประชุมระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

AMATA Japanese Society

 • จัดประชุมจำนวน 12 ครั้ง
 • 200 บริษัท

สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะซิตี้ ชลบุรี (HR Association Of AMATA City Chonburi : HRA)

 • จัดประชุมจำนวน 8 ครั้ง
 • 250 บริษัท

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อมตะซิตี้ ชลบุรี (AMATA City Chonburi Safety and Environment Group: ASEG)

 • จัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง
 • 215 บริษัท

ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ ระยอง (AMATA City Rayong Management Group; ACMG)

 • จัดประชุมจำนวน 7 ครั้ง
 • 96 บริษัท

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการขยะ

 • จัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง
 • 300 บริษัท

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำ

 • จัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง
 • 100 บริษัท

การประชุม AMATA Fights COVID โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์

 • จัดประชุมจำนวน 3 ครั้ง
 • 700 บริษัท

2. กิจกรรมร่วมกับลูกค้าในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี

 • จัดกิจกรรมจำนวน 11 ครั้ง
 • 191 บริษัท

ชมรม CSR Volunteer อมตะซิตี้ ระยอง

 • จัดกิจกรรมจำนวน 21 ครั้ง
 • 88 บริษัท

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า

บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยตรง และได้รับการจัดการปัญหาในระยะเวลาที่กำหนด 

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและการบริการจำนวนทั้งสิ้น 216 รายการ จำแนกเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในระบบการบริหารจัดการน้ำดิบ น้ำประปาและน้ำเสียจำนวน 170 รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.7 ของข้อร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคจำนวน 24 รายการ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาจราจรจำนวน 16 รายการ และข้อร้องเรียนอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.1 ร้อยละ 7.4 และร้อยละ 2.8 ตามลำดับ โดยข้อร้องเรียนทั้งหมดได้ถูกดำเนินการแก้ไข และแจ้งกลับลูกค้าแล้วทั้งสิ้นร้อยละ 100 

ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีด้วยวิธีตอบแบบสอบถามและวิธีติดต่อโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของโรงงานผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมโดยตรงเพื่อรับทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในอนาคต ตลอดจนปัญหาและข้อกังวลใจของลูกค้าที่ต้องการการสนับสนุนจากบริษัทฯ เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในด้านกฎระเบียบข้อบังคับและข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่อง ESG ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังได้จัดสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวน 40 แห่งทั่วประเทศอีกทางหนึ่ง 

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าจากผลสำรวจของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผลสำรวจโดยบริษัทฯ ต้องไม่น้อยกว่า 90% ผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะได้ถูกนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานของบริษัทต่อไป  

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยบริษัทฯ ในปี 2565 พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีเท่ากับ 75.12% และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองเท่ากับ 74.24% โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ทั้งสองพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการจัดตั้ง Customer Community ที่หลากหลายและเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ช่วยยกระดับความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ส่วนผลการสำรวจโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 พบว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 93% และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 92.2% 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes