จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยง

การกระทำใด ๆ ที่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และการพัฒนาของประเทศชาติด้วย 

โอกาส

การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สามารถดึงดูดคนเก่งที่มีความสามารถและนักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่มีค่านิยมเดียวกัน ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง 

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่พนักงานทุกคนของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกัน 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและมีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงาน ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคมต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างระบบงานที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านระบบการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได้เผยแพร่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ บนอินทราเน็ตภายในบริษัทและเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่ พนักงาน และคู่ค้า ผ่านกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้ 

  1. ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบตั้งแต่ปี 2562 แล้วนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ขยายจำนวนคู่ค้าให้รับทราบจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าของอมตะมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มอมตะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยได้ทำการจัดส่งจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าของอมตะให้คู่ค้าหลัก ผ่านทางอีเมล จำนวน 85 ราย และได้เอกสารตอบกลับรับทราบจำนวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักทั้งหมด 
  2. บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย และผู้เกี่ยวข้องภายนอก ให้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการรับและให้ของขวัญ หลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
  3. บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่พนักงานใหม่ จำนวน 41 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติที่ดี
  4. บริษัทฯ ได้จัดการอบรมหัวข้อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560 และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมร้อยละ 51 ของพนักงานทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา 
  5. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี โดยได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565 พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) ได้ทำการทดสอบโดยแบบทดสอบออนไลน์ และพนักงานร้อยละ 100 ได้คะแนนทดสอบมากกว่าร้อยละ 80
  6. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition against Corruption in Private Sector : CAC Certification) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่ พนักงาน และคู่ค้า ผ่านกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2564 ดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบในปี 2562

แล้วนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายจำนวนคู่ค้าให้รับทราบจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าของอมตะมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มอมตะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยได้ทำการจัดส่งจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าของอมตะให้คู่ค้าหลัก ผ่านทางอีเมล จำนวน 71 ราย และได้เอกสารตอบกลับรับทราบจำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 69 ของคู่ค้าหลักทั้งหมด

2. บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ

ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย และผู้เกี่ยวข้องภายนอก ให้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการรับและให้ของขวัญ หลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและโปร่งใส

3. บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ให้แก่พนักงานใหม่ จำนวน 27 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติ (Disclosure 205-2)

4. บริษัทฯ ได้จัดการอบรมหัวข้อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560 และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

5. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี

โดยได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) ได้ทำการทดสอบโดยแบบทดสอบออนไลน์ และพนักงานร้อยละ 100 ได้คะแนนทดสอบมากกว่าร้อยละ 80

6. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition against Corruption in Private Sector : CAC Certification)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการกระทำผิดใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว และข้อมูลจากผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับให้จำกัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบมีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน

นายอนุชา สิหนาทกถากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 +66 (02) 792 0004

นายวิกรม กรมดิษฐ์
ประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตู้ ปณ.7 ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10323

นายมานะชัย ขาวประพันธ์
เลขานุการบริษัท
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+66 (02) 792 0004

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และเบาะแส

1.

ดำเนินการกลั่นกรองข้อเท็จจริง

และสอบสวนตามแนวปฏิบัติในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) โดยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการ

2.

พิจารณาดำเนินการในแต่ละกรณีที่พบว่ามีมูลความผิดจริง

โดยคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย

3.

พิจารณาให้การเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม

และกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต

4.

รายงานสรุปให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทราบทุกการประชุม

และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในรายงานความยั่งยืนประจำปี


ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญ และไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีกรณีทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด  และไม่พบว่ามีพนักงานในกลุ่มอมตะกระทำความผิดฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา แต่มีพนักงานของบริษัทผู้รับเหมา (Outsourcing) ละเมิดระเบียบข้อบังคับการทำงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของบริษัทฯ จำนวน 3 กรณี ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัทผู้รับเหมาให้ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานสรุปข้อร้องเรียนและการละเมิดจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับ ทั้งหมดนี้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes