ความเสี่ยง

จากแนวโน้มของโลกที่ให้ความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมจากการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากในการดูแลนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้ความสนใจและมีความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มาจากแหล่งพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตได้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

โอกาส

บริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ เช่น การผลิตและใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การสนับสนุนการใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า และการสรรหาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น และมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2583 ด้วยโครงการด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้เมืองอัจฉริยะอมตะ  มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งโครงการ Smart Grid เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อผู้คนและสังคมจากมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น สร้างรายได้และความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ ต่อไป 

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีกิจกรรมหลักในกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ดังนี้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการพื่อให้มั่นใจว่าการใช้พลังงานโดยรวมของบริษัทฯ ทั้งจากพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานดังนี้ 

การประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพนักงานของบริษัทฯ และผู้เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานให้มีความรู้เรื่องการลดการใช้พลังงานในอาคาร เน้นการปลูกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนให้ร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เช่น การรณรงค์ให้ปิดเครื่องปรับอากาศและปิดไฟที่ไม่จำเป็น การรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ และการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศภายในสำนักงานไม่ให้ต่ำกว่า 24 องศาเซลเซียส และการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน  

ในปี 2565 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 658,308.64  กิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องมาจากการกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานของพนักงานและมีกิจกรรมในสำนักงานมากขึ้น หลังจากผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 

 

การประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง

บริษัทฯ มีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมในส่วนของการดูแลระบบไฟส่องสว่างบนถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด ในปี 2565 บริษัทฯ ใช้พลังงานในพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เนื่องจากมีการขยายการพัฒนาพื้นที่ในเฟสใหม่ จึงมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งไฟส่องสว่างที่ใช้ในทุกพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งเป็นหลอดไฟฟ้าแบบ LED ทั้งหมด (ร้อยละ 100) บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ Smart Control ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อควบคุมทำงานของระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ติดตั้งไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Traffic light) ทั้งหมดจำนวน 123 จุด ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อลดการใช้พลังงงานไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ติดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาแบบออนไลน์ (Smart Weather Station) เพิ่มเติมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดในชุดควบคุม จำนวน 3 จุด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  

ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อมาจากแหล่งผลิตที่ไม่หมุนเวียนลงเหลือ 30.76 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 8.4 จากปี 2564 และลดลงร้อยละ 11.9 จากปีฐาน 2562  

การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบสาธารณูโภคของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทย่อยในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากที่สุด บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะจึงได้ดำเนินการศึกษาวิธีการนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการทำงาน และได้เริ่มติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารผลิตน้ำด้วยระบบผลิตน้ำหมุนเวียน (Water Reclamation System) ตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2562 ได้เริ่มพัฒนาวางแผนติดตั้งแผงโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ในอ่างเก็บน้ำของบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด โดยปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าในระบบรวมทั้งหมด 3,327,576 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของระบบการผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Reclamation และ ระบบสูบน้ำดิบ ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,663 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการใช้พลังงานทุกประเภททั้งภายในและภายนอกองค์กรในกิจกรรมหลักที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งสิ้น 194,107.11 กิกะจูล ลดลงร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ที่ดำเนินงาน ของปี 2565 เท่ากับ 6.02 กิกะจูลต่อไร่ หรือ 37.61 กิกะจูลต่อเฮกตาร์ ลดลงจากปีฐาน 2562 ร้อยละ 4.5 เนื่องมาจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกด้วยมาตรการต่างๆ และเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ภายในนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญในปี 2565

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes